Dokumenty szkoły

Statut 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Kaletach

Podstawa prawna art. 98 ustawy prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z póz. zm. tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania szkoły podstawowej, której nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach.
3. Statut Zespołu Szkół Publicznych reguluje sprawy wspólne dla placówek tworzących zespół.
4. Siedziba szkoły znajduje się Kaletach, 42- 600 Kalety ul. 1 Maja 6.
5. Zajęcia odbywają się w budynkach:

  1. Kalety ul. 1 Maja 8;
  2. Kalety ul. 1 Maja 4;
  3. Kalety ul. 1 Maja 6.
§ 2. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach jest Gmina Kalety z siedzibą w Kaletach; ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Więcej ...

Wewnątrzszkolny system oceniania

Statut PSP nr 1 im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach
załącznik nr 1

I. Przepisy ogólne
§1
Wewnątrzszkolny system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach zwany dalej Szkolnym Systemem Oceniania obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ustalanie ocen bieżących;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5. ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Więcej ...

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
Więcej ...