W Kaletach też mam szanse!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyPoddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego

Okres realzacji projektu w Kaletach też mam szanse! - 01.09.2011 - 30.08.2012
CELE PROJEKTU
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III oraz zindywidualizowanie procesu nauczania w kontekście nowej podstawy programowej.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Cele szczegółowe projeku:

  • Nabycie umiejętnosci matematyczno - przyrodniczych wśród uczniów klas I-III
  • Poprawienie wad postawy u dzieci klas I-III i zlikwidowanie wad postawy
  • Rozwinięcie zainteresowań plastycznych i językowych wśród uczniów szczególnie uzdolnionych w klasach I - III
  • Wzrost umiejętności czytania i pisania wśród uczniów klas I - III
  • Zwiększenie dostępności do zajęć logopedycznych wśród uczniów klas I - III
Strona 12 z 12Następny